Vardåsen menighet har brukt Kari Elise Lioddens krukker med mannakorn som gave til frivillige i menigheten. Vi har også latt krukken med mannakorn stå fremme ved ulike samlinger, og responsen har vært veldig positiv. Produktene er enkle, rene og vakre. Det er en sann glede å kunne bruke disse kortene i arbeidet vårt.

Jorunn Bottolfs, menighetspedagog i Vardåsen kirke i Asker kommune


Vi kjøpte to krukker med mannakorn. Jeg har ofte med meg disse når jeg besøker eldre eller syke. De er vakre, hendige og har fine skriftsteder. Ofte ser jeg kortene ligge framme når jeg kommer igjen. Jeg er ikke minst imponert over kvaliteten på fotografiene og selve designet. Dette er vakker kvalitet.

Per Eriksen, pastor i Fredrikstad Frikirke


Mannakorna er ofte i bruk i arbeidet blant barn og unge i vår menighet. Som en av postene i bønne-vandring er det flott å kunne tilby bibelvers med vakre bilder. Bildet understreker teksten og berører trolig ekstra de som er visuelle. Vi brukte mannakorna i forbindelse med åpen kirke i tiden etter 22. juli 2011. Det var godt å kunne tilby et trøsteord. En enkemann fikk flere mannakorn da han mistet sin kjære. Kortene stod framme og ble lest flere ganger om dagen. Menigheten sender en dåpshilsen til dåpsbarna som bor i andre kommuner, men døpes i vår menighet. Vi bruker det nydelige postkortet med teksten fra Matteus: “Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Da understrekes et av løftene som gis i dåpen. Mannakorn m/krukke og boka “Hvil i min kjærlighet” er flotte gaver. En venn sier at ofte er et blikk på boka nok til å gi styrke og oppmuntring. Kari Elise Liodden er en såkvinne med edelt såkorn og et blikk for Guds kreativitet! Jeg vil anbefale hennes produkter på det varmeste.

Torun Eskevik Ruud, diakon/trosopplærer i Hole menighet


For en tid tilbake fikk jeg en mannakornkrukke i gave. Den ble satt på kjøkkenbordet hjemme, og har blitt et kjært innslag i måltidene hjemme hos oss. Å dele et mannakorn på begynnelsen av måltidet gir oss gode påminnelser – ord som får leve i oss gjennom dagen. Men ikke bare ordene gir oss mye. Hvert bibelord følges av at fotografi som også går rett til hjertet. For oss har krukka blitt et godt verktøy for å dele tro i hverdagen. Hjemme hos oss er det stadig mennesker ut og inn av huset. Når vi har lest et mannakorn på morgenen, lar vi ofte kortet ligge på bordet den dagen. Det gjør at de som kommer innom ofte også leser det og ordene blir sådd videre.

Jorunn Singstad Djupvik, redaktør og bibelinspirator, Bibelleseringen i Norge


Vi brukte mannakorn som bordpynt til kvar kuvert i forbindelse med ein medarbeiderfest for uløna medarbeidarar i Stord sokn. Det var ca 130 menneske på festen. Dei gjorde «prikken over i`en! Bileta er heilt fantastiske og i samband med bibeltekstane finn eg dei til stor oppmuntring, glede og trøyst. Eg har òg gitt både postkort og mannakorn til dei eg besøkjer i soknet og mitt inntrykk er at det blir satt stor pris på.

Lisbeth Nygård, diakon i Stord sokn

Både på Fjellhaug Utdanningssenter og i Misjonssalen i Oslo, har vi krukker med mannakorn stående på bønnerommene. Jeg tror de blir lest av mange, og flere forbedere gir bort et kort når noen er til forbønn/samtale. På bibelskolen har jeg et fag som kalles “Ordets Skole”, som er bibelgrupper med 6-7 i hver gruppe. Jeg begynner gjerne hver samling med å la elevene trekke hvert sitt kort som vi leser høyt for hverandre. Elevene tar med seg kortene hjem, og lærer versene utenat til neste samling. På ett av onsdagsmøtene i høst delte møtegruppa ut et kort til alle som kom. Alle bibelskoleelevene fikk også hver si krukke med kort da de sluttet på skolen i vår. Dette tror jeg var en kjær gave for mange. Mitt inntrykk er at bibelkortene blir godt tatt i mot, og mange av elevene uttrykker at de er veldig fine. Noen forteller at de klistrer kortene på speilet på badet. Personlig er jeg takknemlig og glad for krukkene med mannakorn. Det er sentrale bibelvers med nydelige og illustrerende bilder. Jeg legger gjerne et slikt bibelkort på hver tallerken når jeg har forening eller selskap. Jeg synes dette er en god måte å begynne et måltid på. Det er også en meningsfull og fin gave å gi bort.

Synnøve Spanne, sjelesørger, veileder på Fjellhaug Utdanningssenter
Leder i Diakoniutvalget, Misjonssalen, Oslo (Misjonssambandet)På Grenland kristne skole ønsker vi å ha fokus på Guds ord uten å være for påtrengende. Det er flott å kunne presentere dette på en vakker måte ved Kreativ Fokus sine flotte illustrerende fotografier. Jeg har valgt å ramme inn og henge opp Kari Elises bibelkort som dekor og påminnelse for elever, ansatte og besøkende. Vi har et bibelvers som overskrift for skoleåret. Her har vi fått blåst opp et kort i stort format slik at bildet kan brukes i mange sammenhenger. Mannakornene brukes til hilsener til elevene ved skolestart, bursdager osv. Kari Elise hjelper oss å gjøre Guds ord synlig i hverdagen vår. Ved bibelkortenes hjelp leser vi stadig Guds ord, til inspirasjon, oppmuntring og påminnelse. Vi er begeistret for hjelpen vi har fått til dette.

Øyfrid Sofienlund, rektor, Grenland kristne skole, Skien

Vi har hatt stor glede av å bruke Kari Elise Lioddens mannakorn i menighetsarbeidet vårt. Vi har delt ut kort på stasjon i bønnevandring på gudstjenester for barn og ungdom. Vi har også lagt dem som velkomsthilsen på hodeputen på familieleirer og vi har brukt krukker med mannakorn som gave til frivillige i menigheten. Vi erfarer at mange synes kortene er vakre og at de formidler viktige bibelvers på en tiltalende måte.

Christian Otto Ruge, trosopplæringsprest i Haslum menighet


Kari Elise Lioddens mannakorn er fulle av Guds ord og løfter uttrykt på en positiv og oppbyggelig måte. Tekstene underbygges av fotografiene som Kari Elise har tatt selv. Når jeg leste kortene for første gang, kjente jeg bare hvordan ordene gikk rett i hjertet på meg. Det føltes som om jeg var på Hellig grunn. Jeg omgir meg med mange herlige mennesker som ikke åpenlyst bekjenner seg som Guds barn. Pga de positive og oppmuntrende bibelversene, er kortene et takknemlige verktøy å bruke i oppdraget vi har fått av Jesus: ”Å gå ut og gjøre alle folkeslag til mine disipler”. Jeg har gitt bort kortene til mennesker som jeg har merket meg er søkende og nysgjerrig på om det finnes en Gud eller ikke. Mottagerne har gitt meg respons ved å si at de hver dag leser kortene for seg selv, og noen ganger leser de også for andre. Dette har gitt meg frimodighet til å fortsette å gi bort mannakorn i gaver til mennesker som jeg merker verdsetter og bruker innholdet.
Postkortene har det samme positive, innbydende og estetisk vakre i ord og bilder ved seg som mannakornene. Jeg har valg å ramme inn noen av bildene og satt dem rundt på strategisk utvalgte plasser i huset vårt. Det gjør at våre gjester vil kunne se Guds ord og løfter feks på badet når de er på besøk hos oss. Vi har også valgt å bruke kortene som gratulasjonskort til bursdager og barnevelsignelser. På den måten blir mottagerne introdusert for Guds positive ord og løfter. De får også vite hva vi står for, noe som igjen kan åpne opp for samtaler om blant annet tro og tvil. Jeg vil på det varmeste anbefale mannakorn, postkort og bibelkort med bønner til bruk i hjem og menighet! Dette er gode hjelpemidler for å nå den vanlige mannen i gata med Guds ord, og gjennom dette utøve oppdraget misjonsbefalingen gir oss, nemlig å være menneskefiskere.

Trine Ellynor Bakken, assisterende sersjantmajor i Frelsesarmeen, Skien korps


«Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!», var teksten som sto på kortet vi ga til en av våre nyansatte da hun startet å jobbe i menigheten. Kortet står nå på pulten hennes som en oppmuntring i jobbhverdagen som ny! I løpet av et arbeidsår er det mange ganger en har behov for å gi et kort: når en i menighetsrådet fyller rundt år, når en frivillig har stilt opp på et arrangement, når noen har mistet en av sine nærmeste eller når en av de ansattes barn står konfirmant. Da er det flott å kunne gi et kort med et tekst og et bilde som gir noe mer. I flere sammenhenger har vi satt fram en krukke med mannakorn hvor de som ønsker det kan trekke et kort. Dette gjelder f. eks under bønnevandringer og i konfirmanttimene. Hver jul gir vi gave til de ansatte og til de som sitter i menighetsrådet. Et år valgte vi å gi mannakornkrukker til inspirasjon i hverdagen til de som gir mye av sin tid i et viktig arbeid. Flere har gitt tilbakemelding på at dette har gitt dem et ord de har trengt eller gitt ny inspirasjon til å lese i Bibelen! 

Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge i Modum sokn


I Østre Halsen kirke bruker vi mannakorna i “Stillhetens time med Bibelen”. Hver enkelt får trekke et kort, og det er rørende å se hvordan det gir en velsignelse som mange har sagt passer rett inn i situasjonen deres! Jeg gir bønnekort og mannakorn til folk jeg opplever som søkende, og til venner som kommer på besøk. Barna syns også det er fint å trekke kort som bare er til dem! Når vi har avslutning for de barna i “Juniors”, som slutter i klubben pga alder, får de postkortet med teksten “Jesus er verdens lys”. Kortet gis innrammet som en gave, og med en personlig hilsen inni. Mange av postkortene kan også knytes opp mot barnedåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Noen ganger opplever jeg å bli minnet om å gi et spesielt kort til en person. Dette var også tilfelle en gang jeg besøkte ei dame som var døende. Hun ble glad for kortet og det åpnet opp for at jeg tilbød henne forbønn. Vi fikk en sterk og fin stund sammen denne siste kvelden hun levde. Ofte kan det i sånne situasjoner hjelpe å ha noe håndfast og et godt bibelvers som kan gi trøst både for den syke og til den som gir! Jeg anbefaler menigheten å få dette mesterverket av velsignelser i ord og bilder som bibelkorta er!

Bodil Hognestad, frivillig medarbeider, Østre Halsen menighet i Larvik


Me brukar aktivt mannakorna i forsamlinga vår og privat. Me brukar dei på husmøte og gir ut til menneske vi vert minna om å gje kort til. Når det er eit møte, kan me dele ut mannakorn til alle som kjem. Dette er veldig bra, også for dei som ikkje er vant til å gå på kristne møter. Guds Ord vender aldri tomt tilbake, så uansett om den som får mannakornet trur eller ikkje, vil det gjere ein forskjell for den personen som får det. Når me deler ut kort, er dei som får korta alltid veldig takksame, og ofte går orda rett inn i situasjonen deira. Når vi brukar korta på husmøte, trekkjer alle eit kort til slutt. Då er erfaringa vår at det går ein raud tråd gjennom alle versa, og at det som me har vore innom, kjem fram på korta. Mannakorna er veldig kjekke både å gi som gåve og å få som gåve. Ein sprer Guds Ord som har kraft til å frelsa og helbreda. Og med dei fine bileta er dei ei endå større glede å sjå på! Mange gonger når eg har behov for eit ord frå Gud, trekkjer eg eit kort, og får maten som eg treng. Det er og godt å trekkje eit kort og å få ei oppmuntring. Det kan snu ein nedtrykt stemning om til glede. Ein kveld skulle eg besøkje nokon som eg ikkje kjende. Eg var på førehand i tvil om det var trygt, og om Gud ville at eg skulle gjennomføre besøket. Difor trekte eg eit kort frå veska mi, og på kortet stod det: Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet som jeg har gjort i stand. (2. Mos. 23,20) Eg hadde ei fantastisk stund saman med dei eg besøkte, og fekk dele Guds Ord, Guds kjærleik og nåde!

Irma Weerstand, lokalleder for menigheten Nytt liv, Suldal

lagt til handlevogn